Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών για τον αρ. πρωτ. 215419/17.11.16 (ΑΔΑ : 6ΔΚΒ7Λ7-5Σ5 , ΑΔΑΜ: 16PROC005405939) συνοπτικό διαγωνισμό για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και plotter, προϋπολογισμού 74.400 € συμπ. ΦΠΑ, παρατείνεται κατά μια εβδομάδα σύμφωνα με την αρ. 2818/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 7.12.2016

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αρχείο της Ανακοίνωσης παρακάτω.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, και καλούμε φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και plotter, προϋπολογισμού € 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού :  Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 307

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού, η Ανακοίνωση για την παράταση υποβολής προσφορών και Διευκρίνιση σχετικά με την κατάρτιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 362,82 KB18/08/21 02:30:21
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 279,59 KB18/08/21 02:30:21
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 201,23 KB18/08/21 02:30:22