ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις εταιρειών και τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την μεταφορά του εξοπλισμού και του αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, λόγω μεταστέγασης.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα, 15 /10 / 2018 και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 361,14 KB18/08/21 06:43:03