Η Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής σε εργαστήρια ελέγχου συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2019, Ειδικού Φορέα 06072, κατά 25.000,00€ τον ΚΑΕ 0823.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα την 17/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τετάρτη ημερομηνία 16/10/2019 και έως 15:00 μ.μ.

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 17/10/2019), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 642,90 KB18/08/21 08:38:40
ΤΕΥΔ DOC 167,00 KB18/08/21 08:38:40