Καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την ετήσια συντήρηση και επισκευή 7 ανελκυστήρων (1 μηχανικός – 5 υδραυλικοί και 1 υδραυλικής ράμπας) Υπηρεσιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (4.000€ για υλικά και 6.000€ για υπηρεσίες).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Δευτέρα 24/04/2017 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 307

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 378,21 KB18/08/21 03:05:44