Η περιφέρεια Αττικής – ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης των αθλητικών εκδηλώσεων: α) “CARDIORUN 2018”(με ημερομηνία διεξαγωγής 20-10-2018) και β) 36ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας (με ημερομηνία διεξαγωγής 25-11-2018) που θα διεξαχθούν εντός των ορίων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Συνολικός Προϋπολογισμός 10.600€ , πλέον του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται/κατατίθενται  με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της  Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας  Αττικής (Παραλία Καλλιθέας –Μοσχάτου, Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις,Τκ 17602 Καλλιθέα, Κτίριο 210Α, Ισόγειο) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα προσκομίζονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών μέχρι τις 03-10-2018 και ώρα 10:30 πμ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 906,52 KB18/08/21 06:38:27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α DOC 32,00 KB18/08/21 06:38:27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΔ DOC 160,50 KB18/08/21 06:38:28