ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ.176 02 Καλλιθέα, ισόγειο, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης των αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, (CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων), (CPV: 79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων), συνολικού προϋπολογισμού: 70.857,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας.

Αναλυτικά οι ζητούμενες υπηρεσίες ανά ομάδα είναι οι κάτωθι:

Ομάδα Α΄: Υπηρεσίες διοργάνωσης Απογευματινού Αγώνα CARDIO RUN 2019 συνολικού προϋπολογισμού 12.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων)

Ομάδα Β΄: Υπηρεσίες διοργάνωσης 37ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας συνολικού προϋπολογισμού 5.759,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων)

Ομάδα Γ΄: Υπηρεσίες διοργάνωσης Πρωταθλήματος αθλητικών Συντακτών συνολικού προϋπολογισμού 5.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων)

Ομάδα Δ΄: Υπηρεσίες διοργάνωσης Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Νέων της Ολυμπιακής κατηγορίας Laser συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 92622000-7 Υπηρεσίες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων)

Ομάδα Ε΄: Υπηρεσίες διοργάνωσης SURF ART FESTIVAL 2019 συνολικού προϋπολογισμού 23.064,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων)

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία ή περισσότερες ή και όλες τις ομάδες.

Μειοδότης θα αναδειχθεί για κάθε ομάδα αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Ημέρα Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , 176 02 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 2,79 MB18/08/21 07:58:17
ΤΕΥΔ DOC 150,00 KB18/08/21 07:58:17