Η Περιφέρεια Ατιτκής προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο,  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ.176 02 Καλλιθέα, ισόγειο,  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου έως τρίμηνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός 53.000,00€ πλέον του Φ.Π.Α. (CPV : 79713000-5 : Υπηρεσίες Φύλαξης).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/07/2018, ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ 210Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , 176 02 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,34 MB18/08/21 06:19:56
ΤΕΥΔ DOC 197,00 KB18/08/21 06:19:56