Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ΚΤΙΡΙΟ 210Α (ισόγειο), ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, Τ.Κ. 17602, Καλλιθέα, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας: α) στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, β) στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α και γ) στο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 57.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 90910000-9 – “Υπηρεσίες Καθαρισμού”), για τις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α:

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, καθώς και στο ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, που στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, προϋπολογιζόμενης αξίας 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Β:

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις παραχωρημένες στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεις, μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων, στη θέση του Φαληρικού Όρμου, στα κτίρια 210Α, 220Α και 240Α προϋπολογιζόμενης αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Γ:

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού», κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα», κτίριο 220Β, προϋπολογιζόμενης αξίας 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Ημέρα Τετάρτη 03/10/2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ,

ΚΤΙΡΙΟ 210Α, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , Τ.Κ. 176 02, ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΙΣΟΓΕΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           

                                                                   

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 584,92 KB18/08/21 06:37:18
ΤΕΥΔ DOC 175,00 KB18/08/21 06:37:18