Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας πολυετούς υποχρέωσης στους χώρους όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.  Β’ Αθήνας

Ο συνολικός  προϋπολογισμός είναι 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κατανομή 10.000,00€ για το έτος 2018 & με κατανομή 20.000,00€ για το έτος 2019,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016, κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του άρθρου 14 του Ν.4430/2016 και οι  Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96).

Τυχόν ενώσεις οικονομικών φορέων θα είναι αποκλειστικά μεταξύ Κοιν.Σ.Επ. ή Κοι.Σ.Π.Ε.

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3ος ΟΡΟΦΟΣ,

04-09-2018

ΤΡΙΤΗ

10.30:    πμ

 

 

 

 

 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 538,17 KB18/08/21 06:24:20
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 202,00 KB18/08/21 06:24:20