Η  Περιφέρεια Αττικής – Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην:

Προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών (servers) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί της οδού Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι και επί της Ιερά Οδού 294, Αιγάλεω

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, σε ευρώ, για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών (servers) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί της οδού Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι και επί της Ιερά Οδού 294, Αιγάλεω, προϋπολογισμού 13.640,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί:

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 4ος ΟΡΟΦΟΣ

28-04-2017

Παρασκευή

 

10:00 π.μ.

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 Ακολουθούν το αρχείο της Διακήρυξης και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 375,70 KB18/08/21 03:06:06
ΤΕΥΔ DOC 104,50 KB18/08/21 03:06:06