Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από την αρ. 2668/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και τυμπάνων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητές τους καθώς και οι Τεχνικές τους Προδιαγραφές στο Παράρτημα Β΄ της Προκήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 2-12-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00μμ.

Κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την 10.30π.μ. μέχρι την 11.00π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Γραφεία Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – Τμήμα Προμηθειών – Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, ΤΚ 185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 5-12-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ στα Γραφεία Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – Τμήμα Προμηθειών (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή Ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της Προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Ένωσης.

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα) από την κα Β. Τσισκάκη, τηλέφωνο: 2132065419.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί.

Ακολουθεί η Περίληψης Διακήρυξης και τα υπόλοιπα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 423,16 KB18/08/21 02:31:13
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 3,05 MB18/08/21 02:33:20
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 DOC 56,50 KB18/08/21 02:31:13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 DOC 54,00 KB18/08/21 02:31:13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 DOC 58,00 KB18/08/21 02:31:13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 DOC 55,50 KB18/08/21 02:31:13