Προκηρύσσουμε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ , και καλούμε φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ , προϋπολογισμού € 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 , 3ος ΟΡΟΦΟΣ , ΓΡΑΦΕΙΟ 301 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,

β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ. συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη .

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης και αρχείο με διευκρίνιση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 328,77 KB19/08/21 08:50:56
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 188,66 KB19/08/21 08:50:56