Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης, Μελανιών/Τόνερ και Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες δύο βαθμολογικών κέντρων και ενός εξεταστικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Β’ Αθήνας. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 12.500,00€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00€.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε  ευρώ ανά κατηγορία -τμήμα ειδών (Τμήμα 1ο Γραφική ύλη 9.500,00€, Τμήμα 2ο Μελάνια/Τόνερ 2.500,00€ Τμήμα 3ο Υλικά Καθαριότητας 3.500,00€).

 Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή, 28/04/2017 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα, Λ. Μεσογείων 448, Αγ. Παρασκευή, 3ος όροφος

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΝ 20/04/2017 Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ.

Ακολουθούν τα αρχεία της Πρόσκλησης και της Διευκρίνισης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 632,97 KB18/08/21 03:06:34
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 52,95 KB18/08/21 03:06:34