ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά δρομολόγιο βυτιοφόρου σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες της εκκένωσης και τη μεταφορά των λυμάτων του Κεντρικού κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που στεγάζεται επί της οδού (Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα) και τη μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο απόθεσης λυμάτων καθορισμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προϋπολογισμού 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2017, Ειδικού Φορέα 06072 και ΚΑΕ 0839.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα την 05/07/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Τρίτη ημερομηνία 04/07/2017 και έως 15:00 μ.μ.

 Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 04/07/2017), η κατάθεση των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

 Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ DOC 138,00 KB18/08/21 03:24:12