Η Περιφέρεια Αττικής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου/-χων για την ανάδειξη αναδόχου/-χων για την μεταφορά ατόμων ΑΜΕΑ μέχρι 31/7/2019 από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και αντιστρόφως   προϋπολογισμού 73.830,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής

Η δαπάνη θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής-Δυτ. Αττικής  έτους 2018 Ειδικού Φορέα 06072 και ΚΑΕ 0829

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5η Νοεμβρίου 2018

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 6η  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 πμ  Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος ).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 2132047009 για την διακήρυξη και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο 2131601361,2131601312. Αρμόδιοι υπάλληλοι Φραγκιαδάκη Αριάδνη (Δ/νση Οικονομικών –Τμήμα Προμηθειών ΠΕΔΑ

Ακολουθούν σχετικά αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,91 MB18/08/21 06:53:29
ΤΕΥΔ DOC 127,50 KB18/08/21 06:53:29
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (01/11/18) PDF 261,38 KB18/08/21 06:53:29