Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (μελάνια, τόνερ, drum, κ.λ.π.) εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων και fax για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ΑνατολικήςΑττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ανατολικής Αττικής όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη και οι ποσότητες τους καθώς και οι Τεχνικές τους Προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης,  προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

17Ο Χλμ Λ. Μαραθώνος,

Παλλήνη

Ισόγειο

10 – 01 – 2017

ΤΡΙΤΗ

14:30

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο του Διαγωνισμού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PDF 824,74 KB18/08/21 02:40:38