Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά για δύο (2) έτη  όπως περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της Πρόσκλησης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, συνολικού προϋπολογισμού 8.928,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για τη συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων για δύο έτη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη  δαπάνη και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά, που δε θα πληροί τις προδιαγραφές , όπως αυτές περιγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της Πρόσκλησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δηλαδή εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών τηςΔιεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την 31  Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 295,72 KB19/08/21 12:52:58