Πρόσκληση για την συντήρηση- επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές – πολυμηχανήματα – φαξ – φωτοτυπικά ) για (1) ένα έτος  των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων,  των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & του Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την συντήρηση- επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτές – πολυμηχανήματα – φαξ – φωτοτυπικά ) για (1) ένα έτος  των υπηρεσιών της Π.Ε. Πειραιά, των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων,  των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καθώς & του Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος  Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς,  6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 07-05-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 192,18 KB18/08/21 07:55:03