Η Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Κ.Τ. Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ και καλούμε τα φυσικά / νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την συντήρηση – τεχνική υποστήριξη του μηχανολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των εφαρμογών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 27.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:

  • Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-αναβάθμισης εφαρμογών (releases) και τεχνικής – συμβουλευτικής υποστήριξης εφαρμογών
  • Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης υλικού εξοπλισμού-ανταλλακτικά υλικού εξοπλισμού.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : Παρασκευή 07/08/2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 301.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 389,64 KB19/08/21 12:55:22