Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια 8.800 λίτρων (ποσότητα ενδεικτική*) βενζίνης αμόλυβδης για την άμεση κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 12.096,77€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 2.903,23€.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 23-04-2019 ημέρα ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 434,91 KB18/08/21 07:47:30