Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Μελανοταινίες, Toner, Drum κ.α.) της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής & των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά & του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Πειραιά, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 29/07/2014 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 11:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά , Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.185 31, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (Δευτέρα 28/07/2014) και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθούν τα αρχεία της Περίληψης της Διακήρυξης και η Διακήρυξη.

Περίληψη της Διακήρυξης  DOC 39,00 KB18/08/21 11:34:34
Διακήρυξη PDF 1,72 MB18/08/21 11:34:34