Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), ύστερα από την υπ’ αρ. 149/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την επισκευή, προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και UPS για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π.Ε.Δ.Α. καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής.

Ο προϋπολογισμός είναι 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 6η Μαΐου 2014 και ώρα 15.00μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειες / Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών της ΠΕΔΑ είναι η η 7η Μαΐου 2014 και ώρα 11:00π.μ. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 19200, αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ.: 2132047092 & 2132047015, fax: 2105561564, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Ελένη Βαρδή και κα Αριάδνη Φραγκιαδάκη στο Τμήμα Προμηθειών, διεύθυνση ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 78, Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Διακήρυξη :02/2014 PDF 317,93 KB18/08/21 11:26:18
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ PDF 51,20 KB18/08/21 11:26:18