Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 03/05/2022 και ώρα 12:30 μ.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, για τα με α/α 6, 55,139,137,135, και 136 άγονα δρομολόγια των  αρ.1/2021(ΑΔΑΜ:21PROC008033780) Πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, και 1/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010044082) Προσκλήσεων της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4821/2022(ΦΕΚ134/Α/2022) και ύστερα από τις υπ’αρ.456/2022(ΑΔΑ:674Κ7Λ7-2ΩΦ),και 44/2022(ΑΔΑ:6ΟΓΘ7Λ7-5ΨΓ) Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες , να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, ισόγειο).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 243,19 KB15/04/22 02:38:04