Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών διατήρησης παροχετευτικής ικανότητας κατόπιν της κήρυξης σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης (Α.Π. 591,592,593/17-10-2023) του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας», εκτιμώμενης αξίας  2.419.354,85 € (πλέον ΦΠΑ) τους οικονομικούς φορείς :

1             LM CONSTRUCTION AKTE (ΜΕΕΠ: 23923) με τους συνεργάτες τους

2             ZITAKAT ATEΒΕ (ΜΕΕΠ: 18322) με τους συνεργάτες τους

3             ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ (ΜΕΕΠ: 21254) με τους συνεργάτες τους

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η: Πέμπτη 16/11/2023 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που προσκλήθηκαν με την από 6/11/2023 Πρόσκληση, στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Πρόσκληση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 2490/2023 απόφαση Ο.Ε. 

Συνημμένη η από 6/11/2023 Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 559,47 KB13/11/23 02:47:46