Ανακοινώνουμε ότι την  Τρίτη 25 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για   δρομολόγια μεταφοράς μαθητών  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

 Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος). 

Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν με λεωφορεία Δημοσίας Χρήσεως, ή ταξί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 4/2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

Τα δρομολόγια αφορούν το τρέχων σχολικό έτος (2022-2023) μόνο. 

 Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 180,16 KB18/04/23 12:39:57
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 20,87 KB18/04/23 12:40:49