Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 15/03/2024 και ώρα 10:00 π.μ. (κτίριο 220Α, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα) θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 391 παρ. 1 του Ν.4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Τα δρομολόγια αφορούν στο σχολικό έτος 2023-2024 και αποτυπώνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ του συνημμένου εγγράφου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 320,52 KB13/03/24 11:08:20