Την Πέμπτη 9/12/2021 και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 60 του Ν. 4821/2021 και δυνάμει της με αρ. 2401/2021 (ΑΔΑ: Ω82Ι7Λ7-6ΤΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφούν συμβάσεις με ισχύ μέχρι τις 30-06-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για το/τα δρομολόγιο/α του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 80-88, Διεύθυνση Οικονομικών, 3ος όροφος) και να υποβάλλουν κλειστό και σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική τους προσφορά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 173,90 KB06/12/21 03:46:01