Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 11:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει  και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391/παρ.3 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-07-2022) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023 για τα με α/α 24,118,140,145,146,147,148,151,153,154  άγονα δρομολόγια  καθώς και για το με α/α 155 νέο  δρομολόγιο και ύστερα από τις υπ’αρ.2967-2022(ΑΔΑ:67ΦΑ7Λ7-ΧΜ8)   και  2968-2022(ΑΔΑ:ΨΧΖΑ7Λ7-ΦΓΧ) Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 214,38 KB03/01/23 01:47:34