Την Τετάρτη 01-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τα νέα, άγονα και δρομολόγια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης Γ΄ τριμήνου σχολ. έτους 2022- 2023 κατόπιν της υπ’ αρ. 321/2023 (ΑΔΑ: 9ΞΝ77Λ7-28Λ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του επισυναπτόμενου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος).

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 222,92 KB21/02/23 12:52:52
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 44,00 KB21/02/23 12:54:00