Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 24/04/2023 και ώρα 11:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391/παρ.3 του Ν.4957/2022(ΦΕΚ141/Α/21-07-2022) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2022-2023 για τα με α/α 24,81,140,151156 δρομολόγια και ύστερα από τις υπ’αρ. 609/2023(ΑΔΑ:6ΘΠΘ7Λ7-ΙΑΙ) και 860/2023(ΑΔΑ:92ΠΥ7Λ7-ΥΜΞ) Αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Αττικής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια όπως αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες , να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α, Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, ισόγειο).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 261,85 KB18/04/23 11:20:40