Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ- ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.140.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) τους οικονομικούς φορείς :

  1. LM CONSTRUCTION AKTE (ΜΕΕΠ: 23923) με τους συνεργάτες τους
  2. ZITAKAT ATEΒΕ (ΜΕΕΠ: 18322) με τους συνεργάτες τους
  3. ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ (ΜΕΕΠ: 21254) με τους συνεργάτες τους

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η: Πέμπτη 16/11/2023 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς που προσκλήθηκαν με την από 6/11/2023 Πρόσκληση, στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η Πρόσκληση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 2491/2023 απόφαση Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 559,04 KB15/11/23 10:12:02