Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα, 4 Απριλίου  2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για ένα (1) νέο  δρομολόγιο μεταφοράς μαθητή  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, Διεύθυνση Ανάπτυξης, 1ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 138,29 KB29/03/22 01:17:14
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 44,00 KB29/03/22 01:18:16