Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για εξήντα έξι  (66) νέα  δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 5ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 157,90 KB06/10/22 02:14:59
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 20,78 KB06/10/22 02:15:47