Ανακοινώνουμε ότι την  Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου  2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής,  χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για   δρομολόγια μεταφοράς μαθητών  της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 5ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 146,03 KB24/10/22 02:10:48
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 20,72 KB24/10/22 02:11:19