Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη, 02 – 02 – 2023 και ώρα 10:00 π.μ.,  θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια , για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 123,37 KB31/01/23 11:51:38
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 21,91 KB31/01/23 11:53:20