Τη Δευτέρα 20-12-2021 και ώρα 09:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για 1 άγονο και τέσσερα νέα δρομολόγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’) και κατόπιν των υπ’ αρ. 2425/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΝΖ7Λ7Α0Ο) και 2686/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΚΧ7Λ7-10Μ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 203,93 KB14/12/21 03:34:28
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ XLS 35,50 KB14/12/21 03:35:15
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 44,00 KB14/12/21 03:35:52