ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 26/09/2019 και ώρα 12:00π.μ. θα διενεργηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στο κτίριο της Λ.Συγγρού 15-17 στον 6ο όροφο , διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης,  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 32, παρ.2γ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού όρμου και του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα» και συγκεκριμένα:

Για την Ομάδα Α΄:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) του Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού ειδών Πρώτης Ανάγκης  των σημείων διαμονής Προσφύγων, εφεξής καλούμενο «Κέντρο Εφοδιασμού» κάτω από τη γέφυρα «Εσπλανάδα», Δέλτα Φαλήρου, Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, από 01/01/2020 έως 29/02/2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμού  της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης του Κέντρου Εφοδιασμού (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα) συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ.04072 για τα οικονομικά έτη  2019  και 2020 και

Για την Ομάδα Β΄:

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (cpv: 79713000-5) των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 29/02/2020 ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ν.Τ. Αθηνών που  περιλαμβάνει υπηρεσίες φύλαξης των παραχωρημένων εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου  (εάν αυτό επισυμβεί νωρίτερα), συνολικού προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0879 για τα οικονομικά έτη  2019 και 2020, σύμφωνα με την  αριθ.   2344/2019 (ΑΔΑ: 6Τ9Α7Λ7-ΨΔΕ & AΔΑΜ: 19REQ005591925) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με τη οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και διάθεση πίστωσης και την αριθ. Πρωτ. 557425/23-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΘ537Λ7-ΖΟ2 & ΑΔΑΜ:  19REQ005597144) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με Α/Α 2863 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με ΑΑ βεβ 3272.

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μία ή και όλες τις ομάδες.

Τονίζεται πως  με τη συμμετοχή σας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την υποβολή οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλετε και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνετε ότι:

  1. έγινε επιτόπια αυτοψία των προς φύλαξη χώρων,
  2. αποδέχεστε όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
  3. συμμορφώνεστε πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις γενικές υποχρεώσεις που απαιτούνται,
  4. δεν έχετε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  δεν σας έχει επιβληθεί  σε βάρος σας, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
    1. τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
    2. δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους, καθώς και ότι θα εφαρμόζετε τις ισχύουσες διατάξεις περί εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου,
  5. είστε φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και
  6. δεν σας βαραίνει ποινικό αδίκημα, που αναφέρεται στην παραγρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 303,76 KB18/08/21 08:35:20