Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι τη Πέμπτη 08-09-2022 και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση τριάντα οκτώ (38) άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2022-2023, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-07-2022) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1893/2022 (ΑΔΑ: 9ΗΔ57Λ7-3ΔΒ) απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.


Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ το αργότερο μέχρι 30-06-2023, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου από επόμενη διαγωνιστική διαδικασία της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΑΑ στα πλαίσια του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα  σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή λύεται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 1ος όροφος).

 Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 194,76 KB07/09/22 12:45:09