Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 22/09/2022 και ώρα 11:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς και του αρ. με το άρθρο155 του Ν.4483/2017, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς του εξυπηρετούμενου ιδρύματος: Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ» και συγκεκριμένα για το δρομολόγιο της ΟΜΑΔΑΣ Α το οποία προέκυψε άγονο κατά την διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της 3/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010859186) Διακήρυξης ΠΕΝΤΑ, και ύστερα από την υπ’αρ.1836/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΑΞ7Λ7-67Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο όπως αναφέρεται στον συν/νο πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφορά που επισυνάπτεται, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις,Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα ισόγειο).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 339,32 KB21/09/22 10:04:06