Ανακοινώνουμε ότι την M.Τρίτη 30/04/2024 και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391/παρ.3 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-07-2022) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.5046/ΦΕΚ137/Α/29-07-2023 ,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2024-2025 για τα με α/α 185,186, 191,193  άγονα και νέα  δρομολόγια  σύμφωνα με τις υπ’αρ. 502/2024( ΑΔΑ:ΡΘΧΔ7Λ7-Ι44)  και 551/2024(ΑΔΑ:9ΦΟΒ7Λ7-ΚΣΔ) Αποφάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής της περιφέρειας Αττικής .

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 313,21 KB26/04/24 12:18:11