Τροποποιήθηκε και μετατέθηκε η ημερομηνία διαπραγμάτευσης για την Τετάρτη 19/10/2022 και ώρα 09:00 π.μ. Δείτε τη Νέα Ανακοίνωση

Διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση ογδόντα επτά (87) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2022-2023, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-07-2022) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2283/2022 (ΑΔΑ: ΨΞ607Λ7-4Θ7) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε ορθή επανάληψη.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 230,73 KB12/10/22 01:58:22