Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 10-10-2022 και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση είκοσι επτά (27) άγονων και τεσσάρων (4) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το σχολ. έτος 2022-2023, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-07-2022) και κατόπιν των υπ’ αριθμ. 2156/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΙΒ7Λ7-Π6Κ) και 2163/2022 (ΑΔΑ:ΨΧ4Φ7Λ7-ΥΗΖ) αποφάσεων της οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ το αργότερο μέχρι 30-06-2023, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου από επόμενη διαγωνιστική διαδικασία της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΑΑ στα πλαίσια του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατ.Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για τα  σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή λύεται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, 1ος όροφος).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 233,59 KB06/10/22 02:00:42