Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εκτέλεσης νέων δρομολογίων, η ανάγκη των οποίων προέκυψε μετά την προκήρυξη των επιμέρους σχετικών διαγωνισμών  της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (1/2016, 2/2016, 1/2017 και 3/2018 Διακ.) έως την 30-06-2019, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018)  και ύστερα από τις με αριθ. 3214/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΓΘ7Λ7-Ο9Σ) και 2926/2018(ΑΔΑ:Ψ8ΜΝ7Λ7-Ξ9Μ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 30-06-2019, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί 5ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών και υπογραφούν συμβάσεις νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτές λύονται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για το  δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα,  να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ.Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 167,23 KB18/08/21 06:58:46