Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 23/3/2017 και ώρα 12:30 πμ θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Δυτικής Αττικής για 74 μέρες και όχι πέραν της 30ης/6/2017, για την κάλυψη των αναγκών αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την υπ. αρ. 510/2017 (ΑΔΑ:ΩΛΥΨ7Λ7-Χ7Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 673,20 KB18/08/21 03:00:52