Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 19/03/2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 6 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 4 της υπ΄αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ/4203/Β΄) Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  και ύστερα από την  αρ.519/02-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΚΝΘ7Λ7-ΨΩ3), για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ» (κωδικός χρηματοδότησης: ΣΑΜΠ 2012 ΜΠ08500020 της ΣΑΕΠ 085).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται ο οικονομικός φορέας Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. να προσέλθει την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Παν.Τσαλδάρη 15 – Καλλιθέα Τ.Κ. 176 76, 1ος όροφος – γραφείο 10) για την υποβολή της προσφοράς του σύμφωνα με την παρ.ΙΙ.4. του άρθρου 4 του ΦΕΚ/4203/Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 140,61 KB19/08/21 08:49:27