ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου/-ων για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών για τη διοργάνωση δύο (2) αθλητικών εκδηλώσεων ως εξής:
1)ΟΜΑΔΑ Α΄- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΑΛΗΣ ΕΦΗΒΩΝ –ΠΑΙΔΩΝ- ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ-ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2)ΟΜΑΔΑ Β΄- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 4ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/5/2018 και ώρα 10:00 π.μ., όπου οι οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά και κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από την ανωτέρω θα καταθέσουν στην υπηρεσία κλειστό φυσικό φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά προβλέπονται στην υπ. αρ. οικ. 82226/2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003014118) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού της ΠΕΔΑ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 729,88 KB18/08/21 06:03:59