Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν της υπ’ αρ. 523/2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση άγονων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα κολυμβητήρια για το γ’ τρίμηνο, της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών που εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα.

Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 360,29 KB18/08/21 07:38:21