Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., κατόπιν της  υπ’ αρ. 2776/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 (παρ. 2 εδ. γ) του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018, για τα δρομολόγια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα.

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.