Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 31-03-2017 και ώρα 13:30 μ.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, κατά το τρίτο σχολικό τρίμηνο, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 659/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λεωφ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τον πίνακα των δρομολογίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 761,02 KB18/08/21 03:02:40