Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., κατόπιν της υπ’ αρ. 3627/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για το δρομολόγιο που εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα. Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αρ. 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018.

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 272,43 KB18/08/21 07:09:15